سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
عضویت گروه تصوف 
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب، فارسی، فقه و اصول